Integritetspolicy

Integritetspolicy

Policy
Ge inte upp! med organisationsnummer “720426-4837” hanterar personuppgifter i enlighet med
tillämplig personuppgiftslagstiftning inom EU/ESS som gäller från maj 2018
dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy förklarar hur och vilka uppgifter Ge inte upp!
samlar in och hanterar gällande medlemmar och andra som kontaktar oss.

Kontaktuppgifter
Ludwigsbok/Ge inte upp!
Meteorg 40 415 63  Göteborg

+46 705 280 912
kontakt@geinteupp.se

Ansvar för personuppgifter
Ge inte upp! målsättning är att du skall kunna känna dig säker på att din personliga integritet
respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifter utförs enligt denna integritetspolicy och är
därmed personuppgiftsansvariga.

Vad är Personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter
kopplas till en levande fysisk person. Detta innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och
kontaktuppgifter, medlemsnummer, epost och annat utgör personuppgifter. Behandling av
personuppgifter är allt som sker gällande personuppgifterna. Åtgärder som vidtas med
personuppgifter klassas för behandling, vare sig den behandlas automatiskt eller ej, såsom
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring,
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Vårat syfte är för att kunna ha en dialog med medlemmar, hålla kontakt med gåvogivare,
sympatisörer och övriga som kontaktar oss, för att kunna genomföra kongresser och evenemang.
Vi samlar in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. När du kommunicerar
med Ge inte upp! kan vi komma och samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress,
e-postadress samt telefonnummer. Vi kan även behöva begära in mer information från dig
beroende på ärendets karaktär såsom personnummer/medlemsnummer eller betalningshistorik.
Om du kommunicerar med oss via en tredjepartsplattform (sociala medier) som t.ex. Facebook,
Twitter, Instagram men ej begränsad till dessa, så kan Ge inte upp! komma att ta emot information
rörande din profil och dina interaktioner på plattformen från leverantören av densamma.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla
ändamålen med behandlingen eller till dess att du ber oss ta bort dessa.
Oavsett information som Ge inte upp! behandlar så säljes dessa ej eller på andra sätt sprids till kommersiella aktörer.

Vilken typ av data samlar vi in?

Medlemsuppgifter
Dessa är uppgifter som är kopplat till dig och ditt medlemskap – t.ex. namn, adress, epostadress,
telefonnummer, personnumer, medlemsnummer, betalningshistorik eller frivilliga gåvor, kan även
vara ärendeinformation såsom mejlkonverstioner, kopplat till ditt medlamskap och annan
information som du lämnat vid din/dina kontakter med oss.

Trafikdata
Detta är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster.
Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektronsik
kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar
e-post). Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen
påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Du lämnar själv när du blir medlem hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när
  du tecknar ett medlemskap, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på
  nyhetsbrev.
 • Skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, använder vår butik, ringer eller skickar sms, e-post och övriga sociala medier.
 • Vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgänliga personregister som SPAR.
 • Samlas in genom att vår hemsida använder sig av cookies och spårning som samlar in information på och från din webläsare.

Uppgifter om gåvogivare

 • För att kunna kontakta
 • För att följa upp
 • För att redovisa uppgifter om gåvor till Ge inte upp!

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt medlemskap kommer att behandlas av Ge inte upp! för följande ändamål:

 • För att fortlöpande ge dig information om aktiviteter samt händelser/nyheter i Ge inte upp!.
 •  I utbildningssyfte
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra sociala medier.
 • För att behandla din betalning eller frivillig gåva för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att ta fram statistik.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Ge inte upp! behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi
behandlar de personuppgifter som är nödvändigt för att fullgöra ett medlemskap hos Ge inte upp!.
Om Ge inte upp! skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig
lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du
får skicka in ditt samtycke skriftligt eller via att aktivt klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Ge inte upp! värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig
åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Ge inte upp! kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Ge inte upp!
räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, utbilningsplattform, betalningslösningar eller
hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik, fakturor och medlemsbevis. Utförandet av
dessa tjänster kan innebära att Ge inte upp! samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför
EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för
Ge inte upp! räkning undertecknar alltid avtal med Ge inte upp! för att säkerställa en hög
skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till
samarbetspartners utanför EU/EES vitas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar
standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och
som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Din kommunförening och ditt distrikt har information om dig som medlem för att kunna kontakta
dig för årsmöte, medlemsmöte och andra aktiviteter lokalt. Du kan när du vill, meddela om du
inte vill ha dessa utskick till riksorganisationen, kontaktuppgifter längst upp. Denna information
som den lokala föreningen har om dig är namn, adress, medlemsnummer, e-post, telefonnummer,
ev förtroendeuppdrag inom kommun/region, ev. Godkänd kandidat samt medlemskap i
Ge inte upp! och din ålder. Endast ledningen i kommunförening och distrikt har tillgång till dina
uppgifter. Ge inte upp! lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om inte så är avtalat.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Ge inte upp! kan behandla om dig inom ramen för
våra sociala forum och ditt medlemskap. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas
du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller
för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som
helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade, att Ge inte upp! ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas, samt att invända mot behandling av
personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Ge inte upp! riksorganisation på adress som
gäller (Se kontaktuppgifter i början).

Behandling av personuppgifter om barn

Medlemskap hos Ge inte upp! riktar sig inte till barn och Ge inte upp! samlar därmed inte medvetet
in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat
personuppgifter till Ge inte upp! ber vi dig att kontakta oss (Se kontaktuppgifter i början) för att du
ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Ändring av denna integritetspolicy

Ge inte upp! erhåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i denna integritetspolicy.
En ny policy träder i kraft när den publiceras på Ge inte upp! hemsida.